ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COMFORTHULP.nl / De Zorgschuur

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem op 11 juli 2013 onder nr. 57636478

Art.1 Toepassing

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van verkoop en levering van goederen, van de overeenkomst tot huur van goederen en van het verrichten van diensten en van opdracht tussen Comforthulp.nl en een wederpartij, inclusief de onder art. 5 vermelde zichtzendingen, alsmede op de handelingen welke zijn gericht op de totstandkoming en uitvoering van dergelijke overeenkomsten.

1.2 De opdracht of bestelling van de wederpartij geldt als acceptatie van de Algemene voorwaarden van Comforthulp.nl. Van deze Algemene voorwaarden afwijkende

bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Comforthulp.nl aanvaardt slechts de toepasselijkheid van Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden

Art.2 Overeenkomst

2.1 Al onze offertes en/of gegevens in prijslijsten en folders zijn vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer onder normale

omstandigheden en gedurende normale werkuren.

2.2 Elke opdracht wordt middels een schriftelijke opdrachtbevestiging van de opdrachtnemer van kracht met ingang van de datum van deze bevestiging. 2.3 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van opdrachtnemer binden de opdrachtnemer uitsluitend voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Art.3 Levertijd

3.1 Indien een leveringsdatum of –week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de

leveringsdatum c.q. –week.

3.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

3.3 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

3.4 Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Art.4 Transport en verzekering

4.1  Bij bestellingen met een factuurwaarde tot Euro 250,00 exclusief BTW, worden verzendkosten berekend.

4.2 Bij expresse leveringen komen de meerkosten, indien aanwezig,  voor rekening van de opdrachtgever.

4.3 Het product geldt als geleverd door het aftekenen door de ontvanger van de vrachtbrief en bij geleverde diensten door het aftekenen van de opdrachtbon. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt, draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld of opzet van de opdrachtnemer te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product, zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 De opdrachtnemer is bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, welke niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering

genoteerd. Facturen met betrekking tot gedeeltelijke leveringen moeten worden voldaan binnen de daarvoor geldende betalingstermijn. Artikel 10 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

Art.5 Zicht- en retourzendingen

5.1 Bij bestellingen moet duidelijk worden aangegeven dat het een zichtzending betreft.

5.2 Zichtzendingen worden door de opdrachtnemer beschouwd als normale leveringen, waarbij de mogelijkheid wordt geboden de zaken binnen de gestelde termijn onbeschadigd en in de originele verpakking te retourneren. Een en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 In geval van beschadiging van de zaken behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om reparatiekosten c.q. vervangingskosten in

rekening te brengen, of – in uitzonderlijke gevallen – retourzendingen te weigeren.

5.4 Indien zichtzendingen niet in de originele verpakking worden geretourneerd zullen emballagekosten in rekening worden gebracht.

5.5 In geval de zichtzending niet leidt tot opdracht tot levering, dan dient de zichtzending op eerste verzoek van opdrachtnemer kosteloos aan hem te worden geretourneerd.

Art.6 Prijzen

6.1 De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering franco huis, dit laatste mits de producten een factuurbedrag van minimaal Euro 250,00 exclusief omzetbelasting doch inclusief verpakking, vertegenwoordigen. Peildatum hiervoor is de datum van aanbieding.

6.2 De opdrachtnemer heeft het recht alle prijsverhogende factoren, waaronder mede worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valuta verhoudingen die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding c.q. de totstandkoming van de overeenkomst, aan de opdrachtgever door te berekenen. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij opdrachtnemer tot de prijsverhoging verplicht is op grond van wettelijke bepalingen. Indien de opdrachtgever niet binnen 5 dagen na melding van de prijsverhoging schriftelijk reageert, wordt ervan uit gegaan dat hij hiermee akkoord gaat.

Art.7 Ontwerpen en tekeningen

7.1 De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt besloten c.q. ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat ervoor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

7.2 Wanneer de opdrachtnemer zulks wenst, bijvoorbeeld in geval de opdracht niet wordt verleend, dienen tekeningen e.d. op eerste verzoek aan opdrachtnemer te worden geretourneerd.

Art.8 Montage en montagekosten

Dit artikel (met uitzondering van lid 3) is slechts van toepassing indien de opdrachtnemer zelf installeert c.q. monteert. 8.1 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de voor de montage eventueel benodigde hulpwerktuigen, stellingen, alsmede gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming en verlichting tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer staan.

8.2 Montagekosten zullen worden berekend op basis van nacalculatie naar het aantal uren dat nodig is voor het opstellen, monteren en het bedrijfsklaar opleveren van het te installeren product, vermeerderd met bijkomende kosten van montagemateriaal en eventuele speciale voorzieningen. Wanneer vooraf is overeengekomen tegen een vastgesteld bedrag te monteren, dan zal de opdrachtgever ervoor instaan dat de montagewerken ononderbroken kunnen worden verricht. Ten laste van de opdrachtgever komen ook alle breekwerkzaamheden of andere bouwkundige werkzaamheden van welke aard ook, alsmede de aanleg van water-, gas- en elektrische leidingen.

8.3 Ingeval de opdrachtgever de opstelling c.q. montage van het product zelf wenst uit te voeren, doet hij dit voor eigen rekening en risico. De aansprakelijkheid voor het product zelf staat omschreven in de artikelen 11 en 12 van deze voorwaarden. Op reclames met betrekking tot het product is artikel 14 van toepassing.

Art.9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 De eigendom van het product gaat eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of

werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.

9.2 De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

Art.10 Betaling

10.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum.

10.2 Bij overschrijding van de in 10.1 genoemde termijn heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente.

10.3 Indien de opdrachtnemer zijn vordering ter incasso uit handen moeten geven, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever komen tot het daarvoor door de ondernemer betaalde of verschuldigde

bedrag, zulks inclusief kosten faillissementsaanvraag en kosten van opvorderen van de eigendommen van de opdrachtnemer, taxaties, enz.

10.4 Verrekening is niet toegestaan.

10.5 Reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

10.6 Wordt de opstelling en/of montage van de geleverde producten en/of installaties buiten de schuld van de opdrachtnemer vertraagd, dan kan hierdoor de betaling van de facturen van de opdrachtnemer niet worden opgeschort, tenzij hieromtrent nader overleg is gepleegd en de resultaten hiervan schriftelijk door de opdrachtnemer zijn vastgelegd.

10.7 De opdrachtnemer heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen.

Art.11 Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel 12 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

11.2 Behoudens grove schuld of opzet aan de zijde van de opdrachtnemer, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EG-richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 11.1, is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten.

11.3 Door de opdrachtnemer wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor mechanische, elektronische of andere aanpassingen, de daaruit voortkomende storingen, gebreken in het functioneren of vermindering van veiligheid van welke aard ook, welke door de opdrachtgever en/of derden op de door de opdrachtnemer geleverde producten zijn toegepast, tenzij deze derden in onze opdracht werken.

11.4 De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.

Art.12 Garantiebepalingen

12.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering volgens artikel 4.3 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel tengevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. Indien het product door de opdrachtnemer is gemonteerd c.q. geïnstalleerd gaat de hiervoor vermelde termijn van 6 maanden in op de dag dat de montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens artikel 4.3 zijn verstreken.

12.2 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken ontstaan ten gevolge van:

• niet in acht nemen van bediening- en onderhoudsvoorschriften; • anders dan normaal/ onkundig gebruik; • normale slijtage; • montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever; • door opdrachtgever en/of derden toegepaste niet originele onderdelen; en indien de oorzaak van het gebrek is gelegen buiten het product.

12.3 Ter zake van door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.

Art.13 Overmacht

Onder overmacht wordt in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.

Art.14 Reclamering

14.1 Reclamering ter zake van waarneembare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 7 dagen na de feitelijke overdracht van het product aan de opdrachtgever, in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te geschieden. Reclamering ter zake van niet-waarneembare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 7 dagen na het verstrijken van de in artikel 12 genoemde garantietermijnen in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te geschieden. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen de opdrachtnemer ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

14.2 Reclames zullen binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. Indien de reclame over geleverde producten door de opdrachtnemer juist is bevonden, zal de opdrachtnemer de nodige tijd worden gegeven om het verkochte te vervangen c.q. te herstellen.

Art.15 Reparaties

15.1 Reparaties worden uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden.

15.2 De opdrachtnemer is gerechtigd om zich, bij de uitvoering van werkzaamheden, bij te laten staan door derden.

15.3 Alle aan de opdrachtnemer ter reparatie gegeven zaken, alsmede onderdelen daarvan, al dan niet in eigendom toebehorend aan de opdrachtgever, zijn gedurende de periode dat zij zich onder het toezicht van de opdrachtnemer bevinden verzekerd.

15.4 De opdrachtnemer stelt alleen dan de vervangen materialen of zaken aan de opdrachtgever ter beschikking indien deze daarom nadrukkelijk bij het geven van de opdracht heeft verzocht. Blijft dit verzoek achterwege, dan worden deze vervangen materialen en zaken eigendom van opdrachtnemer, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Art.16 Opschorting en ontbinding

16.1 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoedinggehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

16.2 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

Art.17 Geschillen

17.1 Behoudens de toepasselijkheid van lid 1 van dit artikel en onverminderd de mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige voorziening in kort geding aan de President van de bevoegde Arrondissementsrechtbank zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 18 - Verhuur

De huur tijd vangt aan op de datum van aflevering van het gehuurde of, indien zulks uitdrukkelijk met de afnemer is overeengekomen, op het moment waarop het gehuurde met eigen vervoer van Comforthulp.nl of door de vervoerder van Comforthulp.nl aan het adres van de afnemer is afgeleverd; dan wel wanneer het gehuurde door de afnemer bij Sensotec is afgehaald. De huur tijd eindigt op de datum waarop het gehuurde door Comforthulp.nl is terug ontvangen, echter met dien te verstande dat indien het gehuurde binnen de overeengekomen huurperiode wordt terug geleverd, de volledige huursom over de gehele huurperiode verschuldigd is. Het verhuurde zal door Comforthulp.nl in goede staat worden afgeleverd. De afnemer is gerechtigd het gehuurde voor aflevering te keuren of te doen keuren. Indien de afnemer van dit recht geen gebruik maakt, wordt het verhuurde geacht in goede staat en volledig te zijn afgeleverd. Het verhuurde zal onder alle omstandigheden onvreemdbaar eigendom blijven van Comforthulp.nl. Indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van de algemene voorwaarden heeft Comforthulp.nl het recht het huurcontract tussentijds te ontbinden, het verhuurde weer in bezit te nemen en tot invordering van de huursom over het gehele overeengekomen huurperiode over te gaan. Overschrijding van het overeengekomen huurtermijn is alleen geoorloofd indien Comforthulp.nl daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven, in geval van overschrijding van de huurtermijn is de afnemer per dan een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen dagprijs. De afnemer is zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe zijden Comforthulp.nl niet gerechtigd zijn rechten uit de overeenkomst voorvloeiende aan derden over te dragen. De afnemer ontleent aan de huurovereenkomst slechts het recht om persoonlijk van het gehuurde gebruik te maken op de aangegeven locaties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De afnemer is aansprakelijk voor alle schade en/of beschadigingen aan evenals diefstal en/of vermissing van het gehuurde. Indien het gehuurde of onderdelen daarvan geheel verloren gaat over onherstelbaar beschadigd wordt, zal voor zover niet door enige verzekering gedekt- de afnemer aan Comforthulp.nl een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur evenals de kosten van de vervanging. Het is de afnemer niet toegestaan aan het gehuurde enig onderdeel te wijzigen, te veranderen of te repareren en andere dan door Comforthulp.nl voorgeschreven materialen te gebruiken. In geval van verlies, vermissing, schade of enig gebrek aan het gehuurde zal de afnemer onmiddellijk en op de snelste wijze Comforthulp.nl inlichten. De afnemer zal Comforthulp.nl te allen tijde in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren. Tevens behoudt Comforthulp.nl zich het recht voor het gehuurde terug te nemen voor technisch onderhoud en inspectie. Na beëindiging van de huurovereenkomst is de afnemer verplicht het gehuurde in onbeschadigde staat terug te leveren aan Comforthulp.nl, desgewenst in aanwezigheid van de opdrachtgever, en zal na de inspectie de opdrachtgever schriftelijk opgave doen van manco’s en beschadigingen. Comforthulp.nl is gerechtigd de terugontvangen goederen zelf te (doen) herstellen, indien zulks noodzakelijk voorkomt. Indien de afnemer na afloop van de overeengekomen of verlengde huur tijd in gebreke blijft het gehuurde geheel of gedeeltelijk op de overeengekomen plaats af te leveren, heeft Comforthulp.nl het recht het gehuurde of hetgeen daaraan ontbreek onmiddellijk van de afnemer op te vorderen en voor rekening en risico van de afnemer weg te (doen) halen, waarbij de afnemer zich verplicht Comforthulp.nl toegang te verschaffen tot de plaats(en) waar het gehuurde zich bevindt.

Art.18 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

Art.19 Nietigheid

Het feit dat een of meer van voorgaande artikelen ten gevolge van wettelijke maatregelen en/of een rechtelijke beslissing nietig zijn of nietig worden verklaard, laat de

toepasselijkheid van deze voorwaarden voor het overige onverlet.